WhatsApp: +31638758073 info@bubblesbikes.com

PRIVACY VERKLARING

Luxury Tours Amsterdam
gevestigd aan Lindelaan 24
5268 CC Helvoirt
Eenmanszaak, KvK nr: 56011539
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Luxury Tours Amsterdam
Lindelaan 24
5268 CC Helvoirt
tel: 06 – 38758073
info@bubbelsbikes.com
www.bubbelsbikes.com    

Maartje Olislagers is de Functionaris Gegevensbescherming van Luxury Tours Amsterdam. Zij is te bereiken via info@bubbelsbikes.com    

Welke persoonsgegevens verwerkt Luxury Tours Amsterdam: 

Luxury Tours Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens welke ik verwerk:

Luxury Tours Amsterdam heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@bubbelsbikes.com  , dan verwijder ik deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens:

Luxury Tours Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • verzenden van mijn nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en rapportage, zodat ik een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren. 
 • Luxury Tours Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte
 • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan naar u niet herleidbaar en versleuteld. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Luxury Tours Amsterdam neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

Luxury Tours Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën van persoonsgegevens:

Personalia > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Adres > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering
Rekeningnummer > 7 jaar (Volgens belasting wetgeving) > overeenkomst en facturering

Delen van persoonsgegevens met derden:

Luxury Tours Amsterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om zorg te dragen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Luxury Tours Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Luxury Tours Amsterdam gebruikt  technische, functionele en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemmingen voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luxury Tours Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bubbelsbikes.com  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. In ieder geval binnen vier weken.

Luxury Tours Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Luxury Tours Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via info@bubbelsbikes.com .